Zorg

ZorgOpSchool

SCHOOLNIVEAU


– Het coördineren van zorginitiatieven en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in overleg met de directie.
– Oog hebben voor preventieve maatregelen.
– Het bevorderen en bewaken van een zorgbrede werking.
– Een aanspreekpunt voor leerkrachten, ouders, externe hulpverleners en CLB.

LEERKRACHTENNIVEAU

– Het ondersteunen van leerkrachten bij het aanbieden van zorg aan de kinderen: in de klas, in groep of individueel.
– Het aanbieden van materialen waaruit de leerkrachten informatie kunnen putten.

LEERLINGENNIVEAU

– Hulp bieden in de klas, in een niveaugroepje of individueel: differentiatie, remediëren, ondersteunen en preventief begeleiden.
– Zieke kinderen bijwerken.
– Anderstaligen begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal.
– Individuele leerlijnen uitwerken voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.

ZORG IN DE KLEUTERSCHOOL

Welbevinden en betrokkenheid staan in onze school centraal. Een kleuter die zich goed voelt en die geboeid wordt door het rijke aanbod van de klas is in ontwikkeling. Sommige kleuters evolueren snel en anderen lijken soms op één of meerdere aspecten van de ontwikkeling stil te staan. Dat is niet dadelijk iets om je zorgen over te maken, want dit is typisch aan de ontwikkeling van jonge kinderen. We vinden het belangrijk dat onze juffen en meesters een goed zicht hebben op de ontwikkeling van elke kleuter. We verwachten dat ze gepast reageren wanneer een kleuter zich niet goed lijkt te voelen, niet geboeid kan worden door het aanbod of gedurende een langere tijd niet of weinig lijkt te ontwikkelen. Voor die kleuters voorziet de zorgjuf in samenspraak met de klasjuf/meester extra oefenkansen. We oefenen op een speelse manier met een groepje kleuters met verschillende activiteiten die aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling: de taal te stimuleren, begrippen inoefenen, de fijne motoriek, … Deze zorgmomenten gaan meestal in de klas door.

ZORG IN DE LAGERE SCHOOL

We hebben aandacht voor de “gewone zorgvragen” van elk kind.

Ieder kind is uniek en krijgt de nodige zorg van elke klasleerkracht. Bij het aanbieden van deze zorg werken we handelingsgericht. We houden rekening met de specifieke behoeften van elk kind. We kijken naar wat het kind al wel kent en zo kan verder bouwen op een positieve manier..

We hebben aandacht voor de kinderen met bijzondere zorgvragen.

Bij deze leerlingen verloopt de ontwikkeling anders dan verwacht. Ze hebben extra ondersteuning, vereenvoudiging of uitbreiding nodig. Hiervoor gaan we in overleg met ouders, CLB en gespecialiseerde centra. We willen samenwerken en onze aanpak op elkaar afstemmen. We vinden het belangrijk dat elk kind met een goed gevoel op onze school kan blijven groeien en de meest gepaste begeleiding krijgt. We communiceren open en eerlijk tegenover elkaar en kijken naar de draagkracht van het kind en de leerkracht.