Anti – pestbeleid


Anti – pestbeleid

We willen samen werken aan een positief klimaat op onze school.

 • We vinden het belangrijk dat elk kind graag naar school komt en zich goed kan voelen in onze school.

Voor de leerkrachten is het ook van groot belang dat zij zich goed voelen bij de belevingen die zij hebben met de leerlingen, de collega’s en de ouders.

We leven met ongeveer 180 kleuters en 228 leerlingen samen op onze school.

 • Doordat we met veel samenleven zijn er wel eens conflicten tussen kinderen.
 • Ze beseffen niet altijd welke impact hun negatief gedrag heeft op elkaar.

Fysiek geweld kan kwetsen, maar verbaal geweld kan ook diepe wonden veroorzaken.

Iedereen mag zichzelf zijn en we appreciëren elkaar en respecteren de verschillen die er  zijn.

 • We leveren inspanningen om te luisteren naar elkaar, tonen interesse in elkaar.

We schenken aandacht aan positieve waarden en normen.

Samen werken en leven moet geleerd worden aan kinderen.

 • Kinderen hebben steun aan goede afspraken en duidelijke leefregels.
 • We reiken hen handvatten aan om op een positieve manier samen te leven.
 • Het is belangrijk dat ze leren om in een gegeven situatie de meest gepaste relatiewijze te hanteren.

Wij streven naar een school waar ieder zich goed voelt!

 • Dit veronderstelt : verdraagzaamheid – beleefdheid – respect.

We gaan op hun niveau werken aan een positieve en opvoedende houding.

We observeren onze kinderen en luisteren naar hun ervaringen en belevingen.

We helpen hen op weg om hun inzichten, vaardigheden en attitudes van sociale vaardigheden te verruimen.

We werken met onze kinderen aan goede relaties.

 • in omgang met anderen respect en waardering opbrengen
  • op een positieve manier samenleven
  • verantwoordelijkheid nemen voor hun handelen
 •  zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en volwassenen door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn
  • op gepaste wijze omgaan met moeilijkheden
 • zich discreet kunnen opstellen
  • geen partij trekken en situaties open en eerlijk bespreken

We werken samen aan goede gespreksconventies.

 • met elkaar praten over de verschillende relaties die we beleven
 • in overleg met elkaar afspraken maken die het positief samenleven bevorderen
 • ongelijk of onmacht kunnen toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren
 • vergeving geven en ontvangen

We leren onze kinderen samenwerken met elkaar, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine.

 • op een respectvolle manier omgaan met de diversiteit die er leeft

We verwachten van onze leerkrachten:

 • Relatiebekwaamheid naar de kinderen toe.

Enkel vanuit een goede relatie met kinderen kan men hen iets bijbrengen, kan er aan opvoeding gedaan worden.

 • Samenwerking en duidelijke afspraken die door iedereen opgevolgd en begeleid worden.

Opvoeden op school is een groepsgebeuren.  Het ganse team is samen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen van gans de school.

 • Samenwerking met de ouders.

Samen met de ouders is het schoolteam verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Een goede dialoog met de ouders waarin alle aspecten van de persoonlijkheid van de kinderen besproken worden, is van het grootste belang om de evolutie van de leerling positief te sturen.

 • Een open positief – kritische ingesteldheid.

Om steeds weer op zoek te gaan naar de waardevolle dingen om de kinderen te begeleiden op hun weg naar volwaardig mens worden.